Hình ảnh những công trình đầu tiên đặt nền móng cho An Cựu City

Hình ảnh về công trường thi công xây dựng các dãy nhà đầu tiên Block A, D, E, F, K...