Tiến độ công trình block

Tiến độ công trình block N,Q,S . T06/2020